JDI Youth Dialogue

Unikátní projekt mezinárodních výročních konferencí. Hlavní cíl těchto konferencí spočívá v umožnění diskuze představitelů světa diplomacie, akademiků a vysokoškolských studentů nad aktuálními tématy mezinárodních vztahů. Projekt je podporován nadací Allianz Kulturstiftung, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Centrem evropských studií a International and Diplomatic Studies Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více aktuálních informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách
(v anglickém jazyce)

JDI Youth Dialogue 2016

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se uskutečnil již čtvrtý ročník mezinárodní konference JDI Youth Dialogue, tentokrát poprvé v Ženevě na půdě Graduate Institute of International and Development Studies. Tato jednodenní akce, kterou pořádala Junior Diplomat Initiative Switzerland, tak účastníkům přiblížila téma “Future of Diplomacy” ve dvou panelech a třech odpoledních paralelních workshopech.

JDI Youth Dialogue 2016: Future of Diplomacy

JDI Youth Dialogue 2016: Future of Diplomacy

JDI Youth Dialogue 2015

Třetí ročník mezinárodní konference JDI Youth Dialogue 2015 se uskutečnil v pondělí 5. října v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR. Konference s názvem „Preventive Diplomacy: An Instrument for Preserving European Stability?“ se konala pod záštitou pana Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí ČR. Pozvání vystupovat na konferenci přijali hosté z ČR, Gruzie, Itálie, Lucemburska, Makedonie, Nizozemska, Slovenska, Řecka a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Zahájení a ukončení konference

Zahájení a ukončení konference

Panel 1: The Concept of Preventive Diplomacy from the European Perspective

Panel 1: The Concept of Preventive Diplomacy from the European Perspective

Panel 2: Challenges of Successful Engagement in European Preventive Diplomacy

Panel 2: Challenges of Successful Engagement in European Preventive Diplomacy

Panel 3: Reflection of Preventive Diplomacy in the European Context

Panel 3: Reflection of Preventive Diplomacy in the European Context

Reportáž o JDI Youth Dialogue 2015

Konference přilákala téměř 150 účastníků, přičemž se většinou jednalo o studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Metropolitní univerzity v Praze. Stejně jako v předchozích ročnících projektu přijala pozvání řada zástupců zahraničních diplomatických misí v ČR a představitelů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Úvodní řečí zahájili konferenci JDI Youth Dialogue 2015 Michaela Ptáčková (koordinátorka projektu, Junior Diplomat Initiative, ČR) a Petr Drulák (politický tajemník MZV ČR a ředitel Kabinetu ministra, MZV ČR, ČR).

Cílem akademického panelu s názvem „The Concept of Preventive Diplomacy from the European Perspective“ bylo poskytnout účastníkům teoretický náhled do tématu. Poté, co moderátor Jeremy Garlick (přednášející, Vysoká škola ekonomická v Praze, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) otevřel akademický panel, ujal se slova Evangelos Fanoulis (postdoktorandský výzkumník, Metropolitní univerzita Praha, Řecko), jenž představil koncept preventivní diplomacie a její tři perspektivy. Druhým hostem byla Nona Mikhelidze (výzkumná pracovnice, Istituto Affari Internazionali, Gruzie), která přispěla do diskuze objasněním aktérů a nástrojů preventivní diplomacie a vyzdvihla potřebu zakotvení praktických postupů při předcházení konfliktů. Poslední vystupující akademického panelu byla Ida Manton (nezávislá konzultantka a trenérka mezinárodních vyjednávacích procesů, mediace a řešení sporů, Makedonská republika). Ta se zaměřila na nové trendy, překážky a výzvy preventivní diplomacie.

Druhý, diplomatický panel nesl název „Challenges of Successful Engagement in European Preventive Diplomacy“ a kladl si za cíl seznámit účastníky s praktickými aspekty preventivní diplomacie. V rámci tohoto panelu byly představeny tři přední instituce aktivně zapojené do otázek evropské bezpečnosti – OSN, OBSE a ESVČ. Role moderátora panelu se ujal J. E. Tomáš Szunyog (ředitel Odboru bezpečnostní politiky, MZV ČR, ČR). O jednotlivých aktérech OSN a jejich roli v preventivní diplomacii hovořil J. E. Michal Mlynár (generální ředitel Sekce mezinárodních organizací, rozvojové a humanitární pomoci, MZVaEZ SR, SR), jenž se vrátil ze schůze Valného shromáždění OSN v New Yorku jen pár hodin před zahájením konference. Jan Plešinger (ředitel Pražské Kanceláře Sekretariátu OBSE, ČR) se poté zabýval významem monitorovacích misí a systému včasného varování OBSE. Pozvání debatovat v diplomatickém panelu, konkrétně o o peace buildingu jako jednom z klíčových prvků politicko-bezpečnostní strategie Evropské unie, přijala rovněž J. E. Michèle Pranchère-Tomassini (velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a na Ukrajině, Lucemburské velkovévodství). Druhý panel uzavřela svým příspěvkem Sivia Costantini (Conflict Prevention, Peace-building and Mediation Division, Security Policy and Conflict Prevention Directorate, ESVČ, Itálie), jejíž prezentace obsahovala klíčové informace o předcházení konfliktů v rámci ESVČ.

Moderátorkou posledního, třetího panelu konference – panelu mladých profesionálů – nazvaného „Reflection of Preventive Diplomacy in the European Context“, byla Jitka Znamenáčková (ředitelka Odboru politik EU a Strukturálních fondů EU, MZV ČR, ČR). Mezi panelisty vystoupila Evelien Borgman (výzkumná pracovnice, The Clingendael Institute, Nizozemsko), jež se zabývala otázkou, zda lze současnou migrační krizi považovat za selhání preventivní diplomacie. Jako další mladá profesionálka vystoupila Benedetta Berti (odbornice na zahraniční politiku a bezpečnost, Ben Gurion University, Institute for National Security Studies, Itálie), která hodnotila evropské zapojení na Blízkém východě a zmínila překážky, které brání praktikování preventivní diplomacie v tomto regionu. Třetí panel byl zakončen vystoupením Václava Lídla (analytik, výzkumné centrum AMO, ČR) na téma Evropské politiky sousedství v kontextu současné krize na Ukrajině, načež následovala živá debata se studenty.

Závěrečným proslovem ukončily konferenci Michaela Pešková (koordinátorka projektu, Junior Diplomat Initiative, ČR) a Júlia Miklasová (Allianz Alumni, SR). Obě shrnuly přínos konference a vyjádřily poděkování partnerům konference – Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze a hlavnímu partnerovi, Allianz Cultural Foundation.

Na základně pozitivních ohlasů ze strany účastníků i hostů bychom rádi pokračovali v zavedené tradici a poskytli studentům možnost debatovat s váženými hosty i v příštích letech. Již nyní se těšíme na konferenci JDI Youth Dialogue 2016!

Autory fotografií jsou Ivana Ihnátová a Jan Kotík.

JDI Youth Dialogue 2014

V pondělí 7. 4. se v Černínském paláci uskutečnil druhý ročník mezinárodní konference JDI Youth Dialogue nesoucí název „The EEAS: Building a New Common Diplomacy“. V jeden den na jednom místě se zde střetly světy renomovaných diplomatů, akademiků a mladých profesionálů, kteří vyjádřili své názory a výsledky své dlouhodobé činnosti týkající se EEAS v průběhu třech panelů. Hlavním tématem byla stále aktuálnější otázka Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) – její význam a role při formování společné evropské zahraniční politiky.

Zahájení a ukončení konference

Zahájení a ukončení konference

Panel 1: The EEAS: Shaping the Future of the EU Foreign Policy

Panel 1: The EEAS: Shaping the Future of the EU Foreign Policy

Panel 2: Harmonization of National Diplomacies and the EEAS

Panel 2: Harmonization of National Diplomacies and the EEAS

Panel 3: The EEAS: Capability and Effectiveness

Panel 3: The EEAS: Capability and Effectiveness

Reportáž o JDI Youth Dialogue 2014

Konference, konaná pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR pana Lubomíra Zaorálka a zahájena jeho prvním náměstkem panem Petrem Drulákem, podle ohlasů účastníků předčila očekávání nastavené minulým ročníkem a nabídla studentům jedinečný zážitek a motivaci k dalšímu studiu.

Studenti z pražských i mimopražských univerzit se zapojili do živé diskuse a obohatili se o nové poznatky. Akademický panel přinesl pohled mezinárodního práva na institucionalizaci EU a její vystupování coby aktéra mezinárodních vztahů. Čeští a zahraniční diplomaté se zaměřili na osobní zkušenosti s EEAS, koordinaci unijních a národních delegací a potenciál budoucího vývoje. V posledním panelu hovořili mladí profesionálové o akceschopnosti EEAS zasahovat do mezinárodních událostí a o jejím postavení plynoucí z očekávání členských států.

Po úvodní řeči pana Petra Druláka, prvního náměstka ministra zahraničních věcí, začal první panel zaměřený na akademický pohled na Evropskou službu pro vnější činnost (EEAS).

Na téma „The EEAS: Shaping the Future of the EU Foreign Policy“ diskutovali akademičtí odborníci z České republiky a ze zahraničí. Mezi panelisty vystoupil Vít Beneš (Ústav mezinárodních vztahů), Niklas Helwig (Finský institut mezinárodních vztahů) a profesor Ramses Wessel (University of Twente). Diskuzi moderoval Kryštof Kruliš (Asociace pro mezinárodní otázky).

Ve druhém panelu na téma „Harmonization of National Diplomacies and the EEAS“ spojili názory a postřehy čeští a zahraniční diplomaté. Mezi nimi vystoupil pan Jiří Blažek (býv. expert na odzbrojování v delegaci EU při OSN), J. E. Pascual Navarro Ríos (Velvyslanec Španělska v ČR) a Gerhard Sabathil (EEAS). Úlohy moderátora diskuse se zhostil pan Jiří Borcel, zástupce ředitele Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky MZV ČR.

Ve třetím panelu s názvem „The EEAS: Capability and Effectiveness“ představili svůj pohled na Evropskou službu pro vnější činnost čeští i zahraniční odborníci, kteří i navzdory mladému věku mají relevantní profesní i akademické zkušenosti. V tomto panelu moderovaném paní Jindrou Vyšinkovou (Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky MZV ČR) vystoupil Michael Benhamou (nezávislý politický analytik). Dále vystoupila paní Naďa Kovalčíková (NATO) a pan Tomáš Weiss (FSV UK).

JDI Youth Dialogue pořádá organizace Junior Diplomat Initiative ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Allianz Cultural Foundation, Centrem evropských studií a magisterským programem International and Diplomatic Studies Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Fotografie od Kryštofa Šťastného a Bao Vuong Do si lze prohlédnout v galerii.

JDI Youth Dialogue 2013

Dne 8. dubna se uskutečnila mezinárodní konference JDI Youth Dialogue 2013 na téma “Czech Republic and Western Balkans: a Common Future in the EU?”. Akci připravila studentská organizace VŠE v Praze Junior Diplomat Initiative ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Centrem evropských studií a magisterským programem International and Diplomatic Studies. Finanční podporu poskytla Allianz Cultural Foundation. Konference se zúčastnili hosté z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Česka, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska spolu s více než 100 studenty vysokých škol a gymnázií.

Zahájení a ukončení konference

Zahájení a ukončení konference

Panel 1: Governance – Rule of Law in the Western Balkans

Panel 1: Governance – Rule of Law in the Western Balkans

Panel 2: Capacity Building within Foreign Service in the Czech Republic and Western Balkans

Panel 2: Capacity Building within Foreign Service in the Czech Republic and Western Balkans

Panel 3: Czech Republic – Western Balkans and the EU: Young Professionals Perspective

Panel 3: Czech Republic – Western Balkans and the EU: Young Professionals Perspective

Reportáž o JDI Youth Dialogue 2013

„Konference se nám opravdu podařila. Každý z členů organizační týmu JDI, Allianz, dobrovolníci, reportéři a fotografové – studenti diplomatických oborů na VŠE, naši partneři a především hosté a účastníci neuvěřitelně přispěli k tomu, jak pozitivně konference dopadla,“ uvedl koordinátor JDI Youth Dialogue Ondřej Wágner. Mezi účastníky byli zástupci Vysoké školy ekonomické v Praze, CERGE-EI, CEVRO, Českého vysokého učení technického, Gymnázia Jihlava, Gymnázia Omská a Písnická v Praze, Metropolitní univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Západočeské univerzity v Plzni.

Hlavním tématem konference se stalo rozšiřování Evropské unie na západní Balkán a jeho vliv na česko-balkánské vztahy. Její program byl rozdělen do 3 panelů: akademického, diplomatického a panelu mladých profesionálů.

Po zahajovací řeči Jaroslava Kurfürsta (vrchní ředitel Evropské sekce MZV ČR) a Ondřeje Wágnera (JDI), otevřel moderátor Jiří Kocian (vědecký pracovník FSV UK, ČR) akademický panel s názvem „Governance – Rule of Law in the Western Balkans“. Panelu se zúčastnili čeští a balkánští zástupci nevládního sektoru a byznysu Labinot Greicevci (výkonný ředitel RIDEA, Kosovo), Filip Tesař (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, ČR) a Kristijan Smilevski (lektor na Anglo-American University, Makedonie). Mluvilo se především o překážkách zemí západního Balkánu v otázkách integrace, obchodu a roli korupce. Budování důvěry ve státní instituce a prosazování reforem jdoucích skrze všechny společenské oblasti byly označeny za klíčové předpoklady k udržení dobrého vládnutí a vlády práva. Po příspěvcích panelistů následovala otevřená diskuze, kterou publikum aktivně využilo.

Druhý, diplomatický panel s názvem „Capacity Building within Foreign Service in the Czech Republic and Western Balkans“ moderovala Janina Hřebíčková (bývalá velvyslankyně v Kosovu, MZV ČR). Debaty se zúčastnili Nediljko Bilić (velvyslanec, Bosna a Hercegovina), Ivana Hlavsová (ředitelka Odboru jižní a jihovýchodní Evropy, MZV ČR), Karel Kühnl (bývalý velvyslanec v Chorvatsku, MZV ČR), Maja Mitrović (velvyslankyně, Srbsko), Lulzim Mjeku (rada-vyslanec, Kosovo) a Tomislav Vlahutin (druhý tajemník, Chorvatsko). Diplomati a velvyslanci hovořili o otázkách týkajících se jak budovaní diplomatické služby, tak politických vazeb jednotlivých zemí západního Balkánu s ČR a Evropskou unií. I v rámci druhého panelu mohli do diskuze vstoupit studenti, a zapojit se tak do debaty s hosty.

Třetí panel, moderovaný Jarolímem Antalem (výzkumný pracovník Centra evropských studií FMV VŠE, ČR), nabídl především poutavou diskuzi mezi panelisty a publikem. Téma panelu představovalo „Czech Republic – Western Balkans and the EU: Young Professionals Perspective“. Karla Koutková (lektorka na Central European University, ČR), Jan Šindelář (výzkumný pracovník FSV UK, ČR) a Kestrina Peza (soudní překladatelka albánského jazyka, Albánie) vytvořili velmi zajímavou debatu. Hosté jen o pár let starší než většina účastníků, nicméně skuteční experti s intenzivní osobní zkušeností, mluvili o korupci a klientelismu v Bosně a Hercegovině, nezávislosti a organizovaném zločinu v Albánii a budoucnosti a vizích západního Balkánu.

„Díky podpoře ze strany Fakulty mezinárodních vztahů a Allianz Cultural Foundation a skvělé spolupráci s MZV se nám podařilo sestavit zajímavý program s inspirativními hosty. Věříme, že se nám podařilo naplnit hlavní myšlenku akce, a to aktivně zapojit mladé talenty do diskuze a propojit je s lidmi, se kterými se běžně nesetkají.

Fotografie od Jana Kotíka a Kryštofa Šťastného z konference JDI Youth Dialogue 2013 si lze prohlédnout v galerii.